Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
308 312 € 235 783 € 272 056 € 302 969 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
201 545 € 142 223 € 191 147 € 240 412 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
201 545 € 142 223 € 191 147 € 240 412 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
52 372€ 55 542€ 58 713€ 61 884€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
125 249€ 67 657€ 103 562€ 136 342€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
23 924€ 19 024€ 28 872€ 42 186€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
106 767 € 93 560 € 80 909 € 62 557 €
015
B.I.
Zásoby
42 069€ 41 385€ 35 683€ 35 041€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
38 199 € 30 024 € 32 292 € 26 336 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
240€ 25 985€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
37 730€ 3 833€ 32 251€ 26 267€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
229€ 206€ 41€ 69€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
26 499 € 22 151 € 12 934 € 1 180 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
26 499€ 22 151€ 12 934€ 1 180€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
308 312 € 235 783 € 272 056 € 302 969 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-70 849 € -48 202 € -54 601 € -14 759 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-50 513€ -59 601€ -8 726€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-25 836 € 6 399 € -50 875 € -19 759 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
379 161 € 283 985 € 326 657 € 317 728 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
183 353€ 189 500€ 227 000€ 264 500€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
194 709 € 93 318 € 98 355 € 53 052 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 974€ 6 117€ 7 168€ 3 224€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 911€ 2 716€ 2 431€ 2 063€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
244€ 4 640€ 277€ 161€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
187 580€ 79 845€ 88 479€ 47 604€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 099€ 1 167€ 1 302€ 176€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci