Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
105 397 € 50 428 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
30 997€ 10 738€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 740€ 11 191€
05
IV.
Aktivácia
23 375€ 21 250€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 953€ 3 100€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
45 332€ 4 149€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
156 158 € 70 060 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
47 473€ 24 989€
11
C.
Služby
11 731€ 3 583€
12
D.
Osobné náklady
33 725€ 17 826€
13
E.
Dane a poplatky
165€ 10€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
56 509€ 19 089€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 746€ 4 455€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 809€ 108€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-50 761 € -19 632 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 092 € 14 607 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
114 € 127 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
6€ 57€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
108€ 70€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-114 € -127 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-50 875 € -19 759 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-50 875 € -19 759 €