Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.05.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
87 466€ 79 327€ 59 079€ 21 395€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
87 474 € 79 327 € 59 109 € 21 396 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
87 466€ 79 327€ 59 079€ 21 396€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8€ 30€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
73 031 € 48 455 € 42 512 € 19 642 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 075€ 5 438€ 4 652€ 1 433€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
67 834€ 39 138€ 26 644€ 15 357€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 359 € 3 344 € 10 611 € 2 852 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 340€ 3 315€ 10 077€ 2 570€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19€ 29€ 534€ 282€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
176€ 108€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
416€ 416€ 381€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
416€ 416€ 381€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
45€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 126€ 11€ 224€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 443 € 30 872 € 16 597 € 1 754 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 557 € 34 751 € 27 783 € 4 606 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 € 31 € 7 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
15€ 31€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-16 € -31 € -6 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
14 427 € 30 841 € 16 591 € 1 754 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 032 € 6 491 € 2 533 € 369 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 032€ 6 491€ 2 533€ 369€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 395 € 24 350 € 14 058 € 1 385 €