Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Golden Hospitality Services s.r.o. [zrušená]

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
6 312 608 € 6 248 753 € 4 990 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 896 450 € 6 105 330 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
1 863€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
5 896 450 € 6 103 467 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 955 000€ 1 955 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 941 450€ 4 148 467€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
416 158 € 143 423 € 4 990 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
58 264 € 120 384 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
12 545€ 6 715€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
27 268€ 110 153€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
18 451€ 3 516€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
357 894 € 23 039 € 4 990 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
357 894€ 23 039€ 4 990€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
6 312 608 € 6 248 753 € 4 990 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
57 114 € 18 747 € 4 986 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
13 247€ -14€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
38 367 € 13 761 € -14 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
6 255 494 € 6 230 006 € 4 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
6 254 349 € 6 230 006 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
65 026€ 64 119€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
17 354€ 7 476€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
11 733€ 4 789€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
6 160 236€ 6 153 622€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 145€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
4€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci