Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.10.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 870 459 € 1 744 938 € 1 436 354 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 845 801 € 1 696 944 € 34 205 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 845 801 € 1 696 944 € 34 205 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 393 216€ 1 393 216€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
452 585€ 303 728€ 34 205€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
24 658 € 47 994 € 1 402 149 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
24 658 € 47 994 € 1 400 062 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
8 504€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
24 097€ 38 641€ 6 846€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
561€ 849€ 1 393 216€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 087 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 087€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 870 459 € 1 744 938 € 1 436 354 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
110 791 € -5 442 € 4 023 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
150 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-10 442€ -977€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-33 767 € -9 465 € -977 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 759 668 € 1 750 380 € 1 432 331 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 429 783€ 1 393 216€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
229 885 € 257 164 € 38 199 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
117 119€ 220 060€ 38 199€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
112 766€ 37 104€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
100 000€ 100 000€ 1 394 132€