Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IVOČER s.r.o.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
92 592 € 556 586 € 1 023 339 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 784 € 499 667 € 1 006 343 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 784 € 499 667 € 1 006 343 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
7 783€ 499 667€ 1 006 343€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
84 808 € 56 919 € 16 996 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
68 735 € 38 325 € 3 319 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 610€ 1 460€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 637€ 2 666€ 659€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
66 098€ 33 049€ 1 200€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
16 073 € 18 594 € 13 677 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
16 073€ 18 594€ 13 677€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
92 592 € 556 586 € 1 023 339 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
219 € 929 € 1 903 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
13 200€ 6 500€ 6 500€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-10 571€ -9 598€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-7 410 € -973 € -9 597 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
92 373 € 555 657 € 1 021 436 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
91 452 € 554 739 € 1 021 201 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 806€ 512 316€ 1 017 339€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 883€ 1 791€ 3 118€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
212€ 402€ 307€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
76 551€ 40 230€ 437€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
921€ 918€ 235€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci