Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.05.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
112 590 € 62 754 € 78 833 € 13 775 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
36 139 € 31 207 € 28 445 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
36 139 € 31 207 € 28 445 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 139€ 31 207€ 28 445€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
76 451 € 31 547 € 50 388 € 13 775 €
015
B.I.
Zásoby
7 752€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
37 618 € 8 900 € 5 144 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
28 220€ 4 583€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 542€ 4 317€ 5 144€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 856€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
31 081 € 22 647 € 45 244 € 13 775 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
31 081€ 22 647€ 45 244€ 13 775€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
112 590 € 62 754 € 78 833 € 13 775 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
42 213 € -16 132 € 34 526 € 5 131 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
30 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 7€ 6€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-21 632€ 29 520€ 125€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
28 345 € -50 659 € 29 395 € 131 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
70 377 € 78 886 € 44 307 € 8 644 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
34 444€ 21 473€ 17 432€ 2€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
35 733 € 57 113 € 26 575 € 8 642 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
27 093€ 19 083€ 10 016€ 2 778€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 236€ 7 412€ 6 955€ 276€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 404€ 618€ 9 282€ 241€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
30 000€ 322€ 5 347€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
200€ 300€ 300€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci