Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.05.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
405 523 € 311 420 € 186 762 € 10 429 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
122 374€ 10 429€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
401 371€ 301 683€ 64 388€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 152€ 9 737€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
370 625 € 359 740 € 148 001 € 10 160 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
60 134€ 4 172€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
206 129€ 169 884€ 40 563€ 1 281€
11
C.
Služby
72 620€ 58 401€ 20 111€ 3 688€
12
D.
Osobné náklady
71 189€ 111 518€ 23 983€ 664€
13
E.
Dane a poplatky
902€ 2 256€ 163€ 69€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 855€ 9 655€ 1 896€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 930€ 8 026€ 1 151€ 286€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
34 898 € -48 320 € 38 761 € 269 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
122 622 € 73 398 € 65 954 € 1 288 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 846 € 2 339 € 1 076 € 47 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
584€ 645€ 89€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 261€ 1 694€ 987€ 47€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 846 € -2 339 € -1 076 € -47 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
32 052 € -50 659 € 37 685 € 222 €
36
P.
Daň z príjmov
3 707€ 8 290€ 91€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
28 345 € -50 659 € 29 395 € 131 €