Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.02.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
606 299 € 354 964 € 32 665 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
52 539 € 67 492 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
52 539 € 67 492 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 539€ 67 492€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
553 760 € 287 472 € 32 665 €
015
B.I.
Zásoby
490 000€ 139 194€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
27 543 € 44 824 € 23 550 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
27 478€ 29 966€ 23 550€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
14 571€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
65€ 287€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
36 217 € 103 454 € 9 115 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
36 217€ 103 454€ 9 115€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
606 299 € 354 964 € 32 665 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
126 777 € 105 214 € 11 554 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 328€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
99 713€ 6 226€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
21 564 € 93 660 € 6 554 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
479 522 € 249 750 € 21 111 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
35 804€ 24 049€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
105 103€ 58 099€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
186 740 € 53 287 € 21 111 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
73 037€ 26 336€ 19 080€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 467€ 1 337€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
15 936€ 25 364€ 1 781€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
91 300€ 250€ 250€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 875€ 315€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
148 000€ 114 000€