Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.02.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
22 003 656 € 20 458 693 € 20 310 891 € 18 624 493 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 945 961 € 2 614 947 € 2 632 788 € 2 999 540 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
141 918 € 288 520 € 573 798 € 967 148 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
132 812€ 266 141€ 431 868€ 639 506€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
9 106€ 22 379€ 141 930€ 327 642€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 804 043 € 2 326 427 € 2 058 990 € 2 032 392 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
4 447€ 24 240€ 98 504€ 141 020€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 485 940€ 2 302 187€ 1 960 486€ 1 891 372€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
313 656€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
18 514 536 € 17 381 100 € 17 163 840 € 14 979 157 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 487 666 € 1 453 396 € 1 784 909 € 1 534 187 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
4 181€ 4 181€ 42 324€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 483 485€ 1 449 215€ 1 742 585€ 1 534 187€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
17 025 790 € 15 924 929 € 15 375 963 € 13 443 866 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
751 688 € 1 027 674 € 722 590 € 876 184 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
692 958€ 959 493€ 648 593€ 790 388€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
58 730€ 68 181€ 73 997€ 85 796€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
15 506 701€ 13 765 310€ 13 392 529€ 11 762 787€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
760 865€ 1 130 917€ 1 259 471€ 763 156€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 536€ 1 028€ 1 373€ 41 739€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 080 € 2 775 € 2 968 € 1 104 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 080€ 2 775€ 2 968€ 3 664€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-2 560€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
543 159 € 462 646 € 514 263 € 645 796 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
119 760€ 58 441€ 135 615€ 141 766€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
423 399€ 404 205€ 378 648€ 504 030€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
22 003 656 € 20 458 693 € 20 310 891 € 18 624 493 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 349 127 € 7 366 260 € 5 034 198 € 2 333 315 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
715 000 € 715 000 € 715 000 € 715 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
715 000€ 715 000€ 715 000€ 715 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
71 500 € 71 500 € 71 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
71 500€ 71 500€ 71 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 247 697 € 4 247 697 € 1 546 815 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 247 697€ 4 247 697€ 1 546 815€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 314 930 € 2 332 063 € 2 700 883 € 1 618 315 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 637 429 € 13 092 433 € 15 276 693 € 16 291 178 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
385 657 € 550 113 € 554 299 € 534 513 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
385 657€ 550 113€ 554 299€ 534 513€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
283 217 € 241 343 € 231 415 € 190 058 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
283 217€ 241 343€ 231 415€ 190 058€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 153 795 € 5 245 913 € 5 698 935 € 7 113 474 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 781 250 € 1 322 040 € 1 244 722 € 807 555 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
602 435€ 159 234€ 97 049€ 98 261€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 178 815€ 1 162 806€ 1 147 673€ 709 294€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 150 981€ 2 136 253€ 2 384 143€ 2 333 443€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 378 041€ 1 415 396€ 1 617 839€ 1 549 071€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
841 352€ 371 766€ 449 437€ 2 421 491€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 171€ 458€ 2 794€ 1 914€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 814 760 € 7 055 064 € 8 792 044 € 8 453 133 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
274 595€ 324 125€ 340 698€ 268 698€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 540 165€ 6 730 939€ 8 451 346€ 8 184 435€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
17 100 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
17 100€