Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.02.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
77 044 480€ 73 664 964€ 68 435 717€ 33 488 178€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
77 069 825 € 73 664 964 € 68 435 717 € 33 488 178 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
77 044 480€ 73 496 368€ 68 112 253€ 32 155 099€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 222€ 144 153€ 153 691€ 205€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 123€ 24 443€ 169 773€ 1 332 874€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
73 062 302 € 70 531 632 € 64 900 939 € 31 402 520 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
239 670€ 338 244€ 204 334€ 185 907€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
19 545 731€ 18 634 273€ 14 784 694€ 7 512 262€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
51 668 816 € 49 573 417 € 47 715 434 € 23 324 584 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 931 336€ 35 571 904€ 34 395 362€ 16 480 168€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 981 331€ 12 498 013€ 12 028 723€ 6 130 998€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 756 149€ 1 503 500€ 1 291 349€ 713 418€
20
F.
Dane a poplatky
4 108€ 6 516€ 6 067€ 4 548€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 534 810€ 1 746 498€ 2 019 934€ 342 233€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 534 810€ 1 746 498€ 2 019 934€ 342 233€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 298€ 133 786€ 115 619€ 85€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
62 869€ 98 898€ 54 857€ 32 901€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 007 523 € 3 133 332 € 3 534 778 € 2 085 658 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
57 259 079 € 54 523 851 € 53 123 225 € 24 456 930 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
335 207 € 43 888 € 326 € 1 702 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
330 276 € 38 447 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
330 276€ 38 447€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
4 931€ 5 441€ 326€ 1 702€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 258 € 151 528 € 116 710 € 17 753 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
137 615 € 95 626 € 8 143 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
137 615€ 95 626€ 8 143€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
2 568€ 9 287€ 3 544€ 2 448€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 690€ 4 626€ 17 540€ 7 162€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
326 949 € -107 640 € -116 384 € -16 051 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 334 472 € 3 025 692 € 3 418 394 € 2 069 607 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 019 542 € 693 629 € 717 511 € 451 292 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 053 812€ 400 260€ 925 908€ 1 985 479€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-34 270€ 293 369€ -208 397€ -1 534 187€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 314 930 € 2 332 063 € 2 700 883 € 1 618 315 €