Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
118 796 € 57 974 € 25 027 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
10 562 € 14 352 € 8 269 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
10 562 € 14 352 € 8 269 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
8 565€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 562€ 5 787€ 8 269€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
108 234 € 43 622 € 16 758 €
015
B.I.
Zásoby
7€ 7€ 5€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
53 033 € 27 132 € 1 888 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
49 001€ 25 656€ 1 409€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
751€ 1 379€ 433€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 281€ 97€ 46€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
55 194 € 16 483 € 14 865 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
55 194€ 16 483€ 14 865€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
118 796 € 57 974 € 25 027 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
77 493 € 28 923 € 2 632 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
17 724€ 2 632€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
59 269 € 26 291 € 2 632 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
41 303 € 29 051 € 22 395 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
40 663 € 28 513 € 22 087 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6 909€ 160€ 979€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
243€ 665€ 541€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
12 528€ 7 161€ 773€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
20 983€ 20 527€ 19 794€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
640€ 538€ 308€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci