Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
57 974 € 25 027 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
14 352 € 8 269 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
14 352 € 8 269 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
8 565€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 787€ 8 269€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
43 622 € 16 758 €
015
B.I.
Zásoby
7€ 5€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
27 132 € 1 888 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
25 656€ 1 409€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 379€ 433€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
97€ 46€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
16 483 € 14 865 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
16 483€ 14 865€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
57 974 € 25 027 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
28 923 € 2 632 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
2 632€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
26 291 € 2 632 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
29 051 € 22 395 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
28 513 € 22 087 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
160€ 979€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
665€ 541€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 161€ 773€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
20 527€ 19 794€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
538€ 308€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci