Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
25 027 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
8 269 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
8 269 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 269€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
16 758 €
015
B.I.
Zásoby
5€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 888 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 409€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
433€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
46€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
14 865 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
14 865€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
25 027 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 632 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
2 632 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
22 395 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
22 087 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
979€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
541€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
773€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
19 794€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
308€