Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DistrictPharm s. r. o.

Spoločnosť DistrictPharm s. r. o. bola založená 4. augusta 2020 dvoma spoločníkmi (MVDr. Milan Kovalčík, Pharm&Medical Invest a.s.) so základným imaním 5000 EUR.

 • IČO 53203372
 • IČ DPH SK2121330178
  podľa §4
 • Sídlo DistrictPharm s. r. o.
  Zavarská 10/H/8023 917 01 Trnava
 • Dátum vzniku utorok, 4. augusta 2020
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Druh vlastníctva Medzinárodné - súkromné
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  77290 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • Počet zamestnancov 2020: nezistený (Zdroj: štatistický úrad)
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 47287/T
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 000 €/ splatené 5 000 €
Osoba Funkcia
Vajanského 5707/67, 080 01 Prešov
Konateľ
Podzávoz 2716, 022 01 Čadca
Konateľ
Osoba Podiel
Vajanského 5707/67, 080 01 Prešov
2 500 €
(50%)
Tržiště 372/1, 11800 Praha, Česká republika
2 500 €
(50%)
Konanie menom spoločnosti [od 4.8.2020]
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.
Predmety podnikania
Názov Vznik
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
4.8.2020
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
4.8.2020
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
4.8.2020
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby
4.8.2020
Vykona´vanie mimosˇkolskej vzdela´vacej cˇinnosti
4.8.2020
Organizovanie kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
4.8.2020
Cˇistiace a upratovacie sluzˇby
4.8.2020
Pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby
4.8.2020
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
4.8.2020
Vydavatelˇska´ cˇinnostˇ, polygraficka´ vy´roba a kniha´rske pra´ce
4.8.2020
Sluzˇby su´visiace s produkciou filmov, videoza´znamov a zvukovy´ch nahra´vok
4.8.2020
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby a sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
4.8.2020
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby, prieskum trhu a verejnej mienky
4.8.2020
Administrati´vne sluzˇby
4.8.2020
Na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla
4.8.2020
Zada´vanie klinicke´ho sku´sˇania liecˇiv
4.8.2020