Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Klüber Lubrication Slovensko s.r.o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.04.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 832 974€ 1 898 065€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 899 874 € 2 056 983 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 831 554€ 1 894 525€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 420€ 3 540€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
66 900€ 158 918€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 537 497 € 2 058 471 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 361 822€ 1 435 199€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
20 121€ 11 080€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
636 451€ 290 091€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
286 761 € 170 685 €
16
E.1.
Mzdové náklady
222 173€ 139 790€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
62 316€ 29 801€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 272€ 1 094€
20
F.
Dane a poplatky
50€ 32€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
225 000€ 150 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
225 000€ 150 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 292€ 1 384€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
362 377 € -1 488 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
814 580 € 161 695 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
28 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
28€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 916 € 7 165 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 794 € 5 184 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 794€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 184€
52
O.
Kurzové straty
28€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 094€ 1 981€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 888 € -7 165 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
356 489 € -8 653 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
111 251 € 50 226 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
111 251€ 50 226€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
245 238 € -58 879 €