Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Blockmate j. s. a.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.10.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
697 481 € 203 774 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
415 641 € 57 141 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
415 641€ 57 141€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
281 840 € 146 633 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
13 689 € 9 675 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
901€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
12 613€ 9 597€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
175€ 78€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
268 151 € 136 958 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
268 151€ 136 958€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
697 481 € 203 774 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
281 808 € 175 815 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 000 € -308 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 000€ 6 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-314 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
511 500€ 511 500€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-27 685€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-208 007 € -27 685 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
415 673 € 27 959 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
382 566€ 46€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
28 858 € 27 713 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
22 279€ 16 257€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 901€ 8 085€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
678€ 1 029€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 342€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 249€ 200€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci