Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Blockmate j. s. a.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.10.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
366 539 € 11 557 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
366 539€ 11 557€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
572 141 € 39 250 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4€
11
C.
Služby
464 902€ 27 620€
12
D.
Osobné náklady
98 803€ 10 887€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 040€ 670€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
396€ 69€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-205 602 € -27 693 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-98 363 € -16 067 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
467 € 20 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
467€ 20€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 872 € 12 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 137€
32
N.
Kurzové straty
205€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
530€ 12€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 405 € 8 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-208 007 € -27 685 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-208 007 € -27 685 €