Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
56 894 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
36 220 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
36 220 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 220€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
20 674 € 5 000 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 148 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 296€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
852€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
18 526 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
18 526€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
56 894 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
7 333 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
2 333 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
49 561 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
7 522€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
17 296€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
17 642 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 802€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
158€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 041€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
14 641€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 501€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 600€