Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X003063
29.5.2017
Peter Matejovie Súdny exekútor 20.9.2017 v priestoroch nehnuteľnosti Liptovský Mikuláš Žilinský
2017-X003062
29.5.2017
Peter Matejovie Súdny exekútor 20.9.2017 v priestoroch nehnuteľnosti Liptovský Mikuláš Žilinský
2017-X003061
29.5.2017
Peter Matejovie Súdny exekútor 20.9.2017 v priestoroch nehnuteľnosti Liptovský Mikuláš Žilinský
2017-X003060
29.5.2017
Peter Matejovie Súdny exekútor 20.9.2017 v priestoroch nehnuteľnosti Liptovský Mikuláš Žilinský
2017-X003059
29.5.2017
Andrej Dembický Súdny exekútor 6.7.2017 Poprad Košice Košický
2017-X003058
29.5.2017
Michal Bulko Súdny exekútor 30.6.2017 v mieste nehnuteľností Poprad Prešovský
2017-X003092
29.5.2017
Dražba 24.5.2017 3-izbový byt č. 48 v obytnom dome súpisné číslo 6597
2017-X003091
29.5.2017
Dražba 24.5.2017 DRAŽBA: 4-izbový byt č. 31, na 4. NP (3. poschodí), vchod č. 13, na ul. Kalištná 6084/13, Bratislava-Devínska Nová Ves. Vypočítaná podlahová p…
2017-X003090
29.5.2017
Dražba 24.5.2017 Nitra je mesto ležiace v Nitrianskom kraji vzdialené asi 75 km východne od hlavného mesta Bratislavy. Preteká ňou rovnomenná rieka Nitra, zo s…
2017-X003089
29.5.2017
Dražba 23.5.2017 Rodinný dom so súpisným číslom 303 na pozemku s parc.č.669 v katastrálnom území Smolinské
2017-X003088
29.5.2017
Dražba 23.5.2017 Rodinný dom
2017-X003087
29.5.2017
Dražba 23.5.2017 Dom sa nachádza v k.ú. Dubnica nad Váhom:
2017-X003086
29.5.2017
Dražba 23.5.2017 Predmetom ocenenia je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (spoluvlastníckeho podielu 3/8 Jána Bolebrucha) - lesného pozemku - parcely …
2017-X003085
29.5.2017
Dražba 23.5.2017 Pozemky sú parc.č. 7620/1, 7620/2, 7620/6 sú vedené na LV č. 1029 ako zastavané plochy a nádvoria, záhrady s celkovou výmerou 1258 m2. Uvedený…
2017-X003084
29.5.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze", so sídlom: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957
46164928
Dražba 9.6.2017 Predmetom dražby je rovinatý pozemok parc.č. KN-C 7124/13, nachádzajúci sa v okresnom meste Liptovský Mikuláš. Pozemok je situovaný v rozsiahl… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X003083
29.5.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze", so sídlom: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957
46164928
Dražba 9.6.2017 Predmetom dražby sú rovinaté pozemky parc.č. KN-C 2149/36, 2149/37, 2149/42, 2149/43, 2149/79, ktoré sa nachádzajú v obci Dolná Streda, ktorá … Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X003082
29.5.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze", so sídlom: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957
46164928
Dražba 7.6.2017 Hlavný objekt súp. číslo 423 na parc. číslo 612/1-612/4 Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X003081
29.5.2017
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
Dražba 12.6.2017 Skladovacia hala súpisné číslo 410 na parc č. 16509/5 Bratislava Bratislavský
2017-X003080
29.5.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 15.6.2017 Rodinný dom súpisné číslo 107, katastrálne územie Holiša Bratislava Bratislavský
2017-X003079
29.5.2017
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
31351026
Dražba 16.6.2017 Miestna obhliadka a zameranie stavby bolo vykonané dňa 15.12.2016, vlastník predmet dražby nesprístupnil k znaleckej obhliadke. Údaje potrebné… Bratislava Bratislavský