Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X005356
25.9.2017
Dražba 19.9.2017 uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí - IV. NP. Pozostáva z jednej obytnej miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC. Vo výpočte…
2017-X005355
25.9.2017
Dražba 19.9.2017 uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí - III. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC, loggie a …
2017-X005354
25.9.2017
Dražba 18.9.2017 Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby, s ekologickými a energeticky parametrami, ktoré…
2017-X005353
25.9.2017
Dražba 20.9.2017 Rodinný dom
2017-X005352
25.9.2017
Dražba 20.9.2017 Rodinný dom
2017-X005351
25.9.2017
Dražba 20.9.2017 Rodinný dom č.súp. 14903
2017-X005350
25.9.2017
Dražba 14.9.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X005349
25.9.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 65, Obec Zlatno, 985 04 Zlatno, v zastúpení BYTES, s. r. o.
31596908
Dražba 25.10.2017 Predmetom dobrovoľnej dražby je 3-izbový byt č. 12, na 3. p., vo vchode č. 1, bytový dom súpisné číslo 65, na parcele číslo CKN 1652/10 v obci… Detva Banskobystrický
2017-X005348
25.9.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 27, Obec Zlatno, 985 04 Zlatno, v zastúpení BYTES, s. r. o.
31596908
Dražba 25.10.2017 Predmetom dobrovoľnej dražby je 2-izbový byt č. 14, na 3. p., vo vchode č. 2, bytový dom súpisné číslo27, na parcele číslo CKN 1673/25 v obci … Detva Banskobystrický
2017-X005347
25.9.2017
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
Dražba 30.10.2017 Rodinný dom s.č. 280 Žilina Žilinský
2017-X005346
25.9.2017
TOMA úverová a leasingová, a.s.
36664090
Dražba 24.10.2017 Jedná sa o dvojpodlažnú budovu (1-PP a 1.NP) baru - reštaurácie užívanú od roku 2004 s prístavbou z roku 2009, s predpokladanou životnosťou 70… Čadca Žilinský
2017-X005345
25.9.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 12.10.2017 Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú na východnom okraji okresného mesta Veľký Krtíš na Lučeneckej ulici v areály Agrochemického podniku. … Bratislava Bratislavský
2017-X005344
25.9.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 17.10.2017 Rodinný dom súpisné č. 234, v obci Čierny Brod, postavený na parcele č. 1172/19 a letná kuchyňa bez súpisného č. postavená na parcele č 1172/2… Bratislava Bratislavský
2017-X005343
25.9.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 17.10.2017 Rodinný dom súpisné č. 210, v obci Blatná na Ostrove, postavený na parcele č. 16/10 a pozemok, parcela registra "C" evidovaná na kat… Bratislava Bratislavský
2017-X005342
25.9.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 18.10.2017 Rodinný dom sa nachádza na pozemku s parc. č. 101/3 v katastrálnom území Čukárska Paka, v zastavanom území, medzi rodinnými domami so štandar… Bratislava Bratislavský
2017-X005341
25.9.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 19.10.2017 Rodinný dom s.č.273 Žilina Žilinský
2017-X005340
25.9.2017
Ing. Marta Prigancová,správca,Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Luc „v konkurze“, nar. 19.05.1961, bytom 067 45 Topoľovka 56
Dátum narodenia: 19.05.1961
Dražba 23.10.2017 Okres Humenné, k.ú. Topoľovka, obec Topoľovka, list vlastníctva č. 801, poradové číslo vlastníka 3, spoluvlastnícky podiel 1/1: pozemok – orn… Topoľovka Prešovský
2017-X005339
25.9.2017
Mgr. Peter Žoldoš
Dátum narodenia: 23.04.1992
Dražba 20.9.2017 Košice Košický
2017-X005338
25.9.2017
LEGAL RECOVERY, k.s.
47250097
Dražba 22.9.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X005337
25.9.2017
Pavlína Pavuková - PAMA, s. r. o.
46221981
Dražba 26.10.2017 Základné údaje Bratislava Bratislavský