Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. SL-IK-0214

 • Číslo dražby SL-IK-0214
 • Publikované v Obchodnom vestníku 13.8.2014
 • Dražobník INVEST-KAPITAL, a.s.
  IČO: 35871334
  Hattalova 12/C
  83103 Bratislava
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sa vložka 3232/B
 • Miesto konania INVEST-KAPITAL, a.s. Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, 1. poschodie.
 • Dátum konania 8.8.2014 10:00
 • Kolo 1. kolo - dražba
Licitátori
 • Mgr. Pavol Antol
  Nar.: 11.11.1111
  Kupeckého 2542/72
  90201 Pezinok
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmet dražby sa nachádza v okrese Bratislava II, obec Bratislava - mestská časť Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa, je zapísaný na LV č. 4007 vedenom Okresným úradom Bratislava odborom katastrálnym  ako pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 3964/4, o výmere 3 368 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty v celosti (1/1). Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží

Opis

Nehnuteľnosť  (parcela č. 3 964/4 o výmere  3368  m2)   sa nachádza  na  území mestskej  časti Vrakuňa v hlavnom  meste SR – Bratislave, v kontakte na Hradskú  ulicu.

 

Charakter  terénu  nehnuteľnosti  aj  jej  blízkeho  okolia  je  rovinatý. Pozemok  je  prístupný  po  spevnených  asfaltových  mestských  komunikáciách, s možnosťou  pripojenia  sa  na  verejný  rozvod  vody, plynu, kanalizácie, elektriky, telefónu  a  káblovej  televízie.

 

Dostupnosť  MHD  hlavného  mesta  je  5  do  minút  pešej  chôdze. Dostupnosť  medzinárodnej  vlakovej  stanice  Bratislava – Hlavná  stanica  je  do  45  minút  s MHD  alebo  do  25  minút  jazdy  autom. Obdobne  centrálnej  autobusovej  stanice  hlavného  mesta  Bratislava  -  Mlynské  Nivy. Dostupnosť  miestnych  úradov  mestskej  časti  je  do  15  minút  peši. Dostupnosť  centrálnych  mestských  úradov  mesta  Bratislava  a  úradov  Bratislavského  samosprávneho  kraja  je  prevažne  do  30  minút  mestskou  dopravou, resp. do  20  minút  jazdy  autom. Dostupnosť  bežnej  obchodnej  siete  a služieb  je  do  10  minút  pešej  chôdze. Dostupnosť  základného  školstva  je  do  10  minút  pešej  chôdze. Stredné  školy  sú  do  40  minút  s  MHD  na  celom  území  Bratislavy. Obdobne  je  to  u vysokých  škôl. Nehnuteľnosť  nie  je  negatívne  ovplyvňovaná  vplyvmi  prevádzok  v okolí. Zdravotnícke  zariadenie  základného  kontaktu  je  do  15  minút  peši. Nemocnica  Ružinov  je  do  15  minút  autom. Centrum  hlavného  mesta  Bratislavy  je  dostupné  s  MHD  do  25  minút.

 

Daný  pozemok  nie  je  stavebným  pozemkom, nie  je  určený  na  zastavanie.

 

Pozemok  je  v zmysle  platného  územného  plánu  mesta  Bratislavy  definovaný  ako  územie  rekreácie  v prírodnom  prostredí  s  prevládajúcou  funkciou -  zeleň, krajinná  zeleň, vodné  plochy, vybavenosť  pre  rekreáciu a športové  aktivity  ( turistika, cykloturistika , pobyt  pri  vode )  s  prístupnou  funkciou  -  cykloturistické  trasy , pešie  trasy , náučné  chodníky, hygienické  zariadenia  pre  obsluhu  územia , krajinná  a ekostabilizačná  zeleň.

Stav opis

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom veku a údržbe.

Práva a záväzky

Časť poznámky:

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Starland Holding a.s. (IČO: 35 683 015) formou dobrovoľnej dražby pozemku parc.č.3964/4 (záložné právo pod V-35697/07 a V-24278/09), P-2181/11, Vz-1666/11 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 25.10.2012 a dodatok č.2 zo dňa 22.03.2013, Z-19338/12

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemok parc.č. 3964/4, oprávnený Generali Slovensko poisťovňa, a.s. IČO: 35709332 podľa Ex 222/11-7 zo dňa 23.5.2012 (súd.ex. Mgr. Roman Vozár) P-1591/12 Kúpna zmluva V-34892/07 zo dňa 16.11.07

Časť ťarchy:

Záložné právo v prospech Starland Holding a.s.(IČO 35 683 015) na pozemok parc. č. 3964/4, podľa V-35697/07

zo dňa 13.03.2008, Vz-719/08 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 25.10.2012 a dodatok č.2 zo dňa

22.03.2013, Z-19338/12

Záložné právo v prospech Starland Holding a.s. (IČO 35 683 015) na nehnuteľnosti: pozemok parc.č. 3964/4

podľa V-24278/09 zo dňa 23.11.2009, Vz-1918/09 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 25.10.2012 a

dodatok č.2 zo dňa 22.03.2013, Z-19338/12

Exekučný príkaz na zriadenie ex. záložného práva na nehnuteľnosť: pozemok parc.č. 3964/4, oprávnený

ProCare, a..s., IČO: 35 890 568 podľa EX 1890/10 zo dňa 4.3.2011 /súd.ex. JUDr. Peter Stano/ Z-3876/11

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na parc. č. 3964/4 v prospech RENTSTAV ĎURČO,

spol. s r.o., Topoľčianska 29, Bratislava podľa EX 675/2011-20 zo dňa 17.5.2011(súd.ex.JUDr. Ivan Lutter), Z-

8824/11

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť:pozemok parc.č. 3964/4 v prospech oprávneného:TERRASTROJ spol. s r.o. (IČO:00 643 581) podľa EX-335/11 zo dňa 23.06.2011,(súdny exekútor-JUDr.Hana Cibulková),Z-11497/11

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením ex. záložného práva na nehnuteľnosť: pozemok parc.č. 3964/4, oprávnený VÁHOSTAV-SK, a.s. IČO: 31 356 648 podľa EX 1409/2011-9 zo dňa 16.9.2011 (súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík) Z-17313/11.

Exekučné záložné právo na pozemok parc.č. 3964/4 v prospech Všeobecnej zdravotnej poisťovne,a.s. (IČO 35937874) podľa exekučného príkazu EX 1992/2012 zo dňa 05.10.2012 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec), Z-16795/12

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemok parc.č. 3964/4, oprávnený Generali Slovensko poisťovňa, a.s. IČO: 35709332 podľa Ex 222/11-16 zo dňa 19.2.2013 (súd.ex. Mgr. Roman Vozár) Z-3399/13.

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemok parc.č. 3964/4 v prospech Union poisťovňa, a.s. IČO: 31322051 podľa EX 24894/2012-9 zo dňa 15.2.2013 (súd.ex. JUDr. Matej Kršiak) Z-3418/13

Exekučné záložné právo na pozemok registra C KN parc.č. 3964/4 v prospech Avris Group, s.r.o., IČO: 36710130, podľa exekučného príkazu EX 1307/2010-18 zo dňa 06.03.2013, opravný zo dňa 16.04.2013 (súdny exekútor JUDr. František Čaraba), Z-4691/13

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemok parc.č. 3964/4 v prospech PNEUSERVIS LUŽNÁ, s.r.o. IČO: 35783206 podľa Ex 676/2012 zo dňa 30.4.2013 (súd.ex. JUDr. Vladimír Sucháček), Z-8160/13.

Odhad ceny

Hodnota predmetu dražby bola odhadnutá vo výške 84 500 EUR podľa znaleckého posudku č. 131/2014 ktorý vypracoval znalec Ing. Oliver Stollár, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhady hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, pod evidenčným číslom 913 220.

Výška ceny

100 000 EUR

Najnižšie podanie
100 000 EUR