Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 292430

HOME STUDIO, a.s.

 • Konanie č. 292430
 • Vydaný 9.7.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 134 z roku 2012 13.7.2012
 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200

Rozhodnutie

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200.

Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353.

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 03.04.2012, č.k. 6K/8/2012-20, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2012 začal na návrh veriteľa Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331 konkurzné konanie na majetok dlžníka HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200.

Vzhľadom na to, že hodnota majetku dlžníka odôvodňovala pochybnosti súdu o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, súd uznesením zo dňa 14.05.2012, č.k. 6K/8/2012-154, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2012, ustanovil dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353 (ďalej len „Predbežný správca“) a uložil mu povinnosť zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Dňa 30.05.2012, 07.06.2012 a 15.06.2012 Predbežný správca predložil súdu prvú, druhú a tretiu priebežnú správu a dňa 29.06.2012 Predbežný správca dlžníka predložil súdu záverečnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch.

Predbežný správca pri zisťovaní majetku dlžníka požiadal o poskytnutie súčinnosti dlžníka a tretie osoby- Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s..

Na základe podkladov, ktoré Predbežnému správcovi predožil konateľ dlžníka a z vyjadrení príslušných orgánov Predbežný správca v záverečnej správe uviedol, že ku dňu jej vypracovania dlžník nemá žiaden nehnuteľný majetok, nemá v držbe motorové vozidlá, nemá v centrálnom depozitári zriadený účet majiteľa cenných papierov a nie je registrovaný ani ako akcionár listinných akcií na meno, neboli nájdené žiadne dáta pre výpis z registra záložných práv, ani nebol nájdený záznam v registri zabezpečovacích prevodov. Ďalej Predbežný správca uviedol, že ku dňu vypracovania záverečnej správy má dlžník otvorené dva bankové účty a to bežný účet č. 2625727487/1100 v Tatra banke, a.s. so záporným zostatkom vo výške -13,45 eura a flexibiznis účet č. 2416268157/0200 vo VÚB, a.s. so záporným účtovným zostatkom vo výške - 5 634,13 eura. V operatívnej evidencii dlžníka zistil Predbežný správca peňažné pohľadávky voči 12 odberateľom v celkovej výške 696 864,44 eura z titulu neuhradených faktúr v obchodnom styku.

V závere záverečnej správy Predbežný správca skonštatoval, že dlžník má najmenej 51 veriteľov z obchodného styku, voči ktorým eviduje záväzky spolu v sume 1 135 876,00 eura podľa predloženého zoznamu záväzkov, všetky záväzky dlžníka sú po lehote splatnosti viac ako rok a dlžník tieto záväzky nie je schopný svojim veriteľom plniť. Dlžník je predlžený- vlastné imanie dlžníka podľa predloženej súvahy ku dňu 31.12.2011 predstavuje zápornú hodnotu 689 035,- eura. Ku dňu vypracovania záverečnej správy Predbežný správca v dlžníkovej evidencii zistil nasledovný majetok: peňažné pohľadávky z obchodného styku vo vyfakturovanej výške 696 864,44 eura a hnuteľné veci v obstarávacej cene 67 912,27 eura.

Na základe uvedených zistení Predbežný správca skonštatoval, že dlžník je v úpadku a vlastní majetok, ktorý postačuje aspoň na úhradu nákladov konkurzného konania. Navrhol preto, aby súd podľa § 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200.

Podľa § 20 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníka najneskôr do 10 dní od podania záverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz.

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.

Podľa § 22 ods. 1 ZKR v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaní už ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.

Podľa § 22 ods. 2 ZKR uznesenie o vyhlásení konkurzu súd doručí účastníkom konkurzného konania, správcovi, príslušnému registrovému súdu, príslušnému daňovému orgánu, colnému riaditeľstvu a ďalším súdu známym orgánom, ktoré vedú s dlžníkom konanie, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušuje; uznesenie tiež bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

Podľa § 23 ods. 1 ZKR vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

S poukazom na obsah jednotlivých správ o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch ako aj s prihliadnutím na obsah spisu súd zistil, že majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, a preto v súlade s ust. § 20 ods. 1 ZKR rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, vyzval veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok v zákonom ustanovenej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu a zároveň súd veriteľov poučil o spôsobe prihlasovania pohľadávok ako aj následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok a uložil správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Poučenie

1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).

3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou

(§ 28 ods. 1 ZKR).

4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/8/2012
 • ICS 1112205955
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Marianna Gombárová