Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 299071

HOME STUDIO, a.s.

 • Konanie č. 299071
 • Vydaný 20.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 164 z roku 2012 24.8.2012
 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 812,34 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 24/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 847,36 Eur, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 24/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 14.05.2012, č.k. 6K/8/2012-154, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2012, ustanovil dlžníkovi: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200 ( ďalej len „Dlžník“ ), predbežného správcu: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353 ( ďalej len „Predbežný správca“ ) a uložil mu povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Dňa 30.05.2012 ( podané na poštovú prepravu dňa 28.05.2012 ), 07.06.2012 ( osobne podané ) a 15.06.2012 ( osobne podané ) Predbežný správca predložil súdu prvú, druhú a tretiu priebežnú správu. Záverečná správa o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch bola súdu doručená dňa 29.06.2012 ( osobne podané ).

Predbežný správca v záverečnej správe skonštatoval, že majetok Dlžníka bude postačovať na úhradu nákladov konkurzu, na základe čoho Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 09.07.2012, č. k. 6K/8/2012-181, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2012, vyhlásil v zákonom stanovenej lehote na majetok Dlžníka konkurz, ustanovil Predbežného správcu za správcu konkurznej podstaty, vyzval veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok v zákonom ustanovenej lehote 45 dní a uložil správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

V zmysle § 21 ods. 3 prvá veta zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“ ) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do 30 dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

V zmysle § 21 ods. 3 tretia veta ZKR odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu.

V zmysle § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie skončilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 siedma veta ZKR uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 posledná veta ZKR proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V zmysle § 10 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z, ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

V zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 eura..

V zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 Eur pri fyzickej osobe a 995,82 Eur pri právnickej osobe.

V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Súd uložil Predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú predložiť najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie. Predbežný správca predložil súdu dňa 30.05.2012, 07.06.2012, 15.06.2012 prvú, druhú a tretiu priebežnú správu a dňa 29.06.2012 záverečnú správu, čím dodržal vyhláškou a uznesením zo dňa 14.05.2012, č.k. 6K/8/2012-154, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2012, ustanovené lehoty na ich predloženie. Predbežný správca si počas výkonu svojej funkcie riadne plnil svoje povinnosti, v lehote predložil súdu priebežné správy, preto sa mu na základe vyššie uvedeného paušálna odmena v zmysle ust. § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. neznižuje.

Predbežný správca rovnako predložil súdu zoznam preukázaných výdavkov v celkovej výške 15,68 Eur, ktoré tvoria výdavky za poštovné vo výške 5 Eur a náhrada cestovného vo výške 10,68 Eur. Súd po preskúmaní dokladov o výdavkoch predbežného správcu dospel k záveru, že tieto sú opodstatnené a zároveň ich správca riadne preukázal.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd priznáva predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 796,66 Eur ( 663,88 Eur + 20%DPH ) s náhradou preukázaných výdavkov vo výške 15,68 Eur. Nakoľko v zmysle § 21 ods. 3 ZKR má nevyplatená časť preddavku slúžiť ako záloha na činnosť správcu v konkurze, súd rozhodol aj o vrátení zvyšnej časti preddavku vo výške 847,36 Eur úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/8/2012
 • ICS 1112205955
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Marianna Gombárová