Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 478241

Complex Plus, s.r.o.

 • Konanie č. 478241
 • Vydaný 27.9.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 217 z roku 2012 9.11.2012
 • Úpadca Complex Plus, s.r.o.
  IČO: 36494895
  Hrnčiarska 21
  06601   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Complex Plus, s.r.o., Hrnčiarska 21, 066 01 Humenné, IČO: 36 494 895, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, o odvolaní dozorného správcu Ing. Štefana Tichého, proti uzneseniu Okresného súdu Prešov pod č.k. 1K/18/2012-132 zo dňa 30.7.2012, takto

Rozhodnutie

O d m i e t a odvolanie.

Odôvodnenie

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Complex Plus, s.r.o., so sídlom Hrnčiarska 21, 066 01 Humenné, IČO: 36 494 895, ustanovil za správcu dlžníka JUDr. Jozefa Jaroščáka ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov, uložil správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, vyzval veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov k sp.zn. 1K/18/2012. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie bývalý dozorný správca Ing. Štefan Tichý. V písomných dôvodoch svojho odvolania uviedol, že odvolanie voči uzneseniu Okresného súdu Prešov sp. zn. 1K/18/2012, je podané napriek tvrdeniu uvedeného súdu, že voči identifikovanému konaniu nie je možné odvolanie. Keďže sa jedná o rozhodnutie o odvolaní správcu - rozhodnutí o jeho neustanovení, jedná sa o rozhodnutie, ktoré ZKR konkrétne neupravuje a odvolanie voči nemu nezakazuje. Preto je subsidiárne použitie ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, ktoré v zásade pripúšťa odvolanie voči všetkým rozhodnutiam súdu prvého stupňa.

Rozhodnutím Okresného súdu Prešov v konaní sp. zn. 1K/18/2012 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Complex Plus, s.r.o., Hrnčiarska 21, Humenné, IČO: 36 494 895. Tým istým rozhodnutím bol za správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Jozef Jaroščák ml. so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, Bardejov.

Ako vo svojom uznesení uviedol prvostupňový súd, na dlžníka, spoločnosť Complex Plus, s.r.o., Hrnčiarska 21, Humenné, IČO: 36 494 895, prebehlo reštrukturalizačné konanie. Reštrukturalizácia dlžníka Complex Plus, s.r.o., Hrnčiarska 21, Humenné, IČO: 36 494 895, bola povolená dňa 30.6.2011 publikovaním v Obchodnom vestníku a reštrukturalizačný plán bol prijatý schvaľovacou schôdzou a potvrdený Okresným súdom Prešov. Reštrukturalizácia dlžníka právoplatne skončila 1.7.2011.

§ 162 ods. 1 ZKR - Dozorná správa: Záväzná časť plánu môže na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviesť nad dlžníkom alebo preberajúcou osobou dozornú správu. Dozornú správu vykonáva dozorný správca určený záväznou časťou plánu. Za dozorného správcu možno určiť len osobu zapísanú do zoznamu správcov; súhlas s výkonom funkcie dozorného správcu tvorí prílohu plánu.

V reštrukturalizačnom pláne sa veritelia dlžníka dohodli o zavedení dozornej správy, ktorá bola aj zverejnením oznámenia o jej zavedení v Obchodnom vestníku dňa 7.7.2011 zavedená. Reštrukturalizačným správcom v súlade s týmto zverejnením bol ustanovený Ing. Štefan Tichý, správca so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou. Dlžník, spoločnosť Complex Plus, s.r.o., podala na Okresný súd Prešov návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Okresný súd Prešov po preskúmaní návrhu tento vyhlásil.

Ďalej poukázal na právnu úpravu skončenia dozornej správy podľa § 165 ods. 1 ZKR a odvolania a výmeny správcu podľa § 42 ods. 1 ZKR.

Ak by súd správne postupoval v súlade s uvedenou právnou úpravou, mal aby dozorného správcu odvolať z jeho funkcie. Odvolateľ podotkol, že uvedený úkon je oprávnený vykonať sudca, ktorému bola daná vec pridelená a tým je JUDr. Tomáš Novák. Vzhľadom na skutočnosť, že si uvedené oprávnenie privlastnil sudca JUDr. Štefan Tomašovský mal za to, že bol v tomto prípade porušený článok 48 ods. Ústavy Slovenskej republiky: Nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Touto cestou žiadal odvolací súd, aby postúpil návrh na ústavný súd na zaujatie stanoviska v súlade s § 109 ods. 1 O.s.p. V závere uznesenia okresný súd prejudikuje sankciu za porušenie povinnosti dozorného správcu za tak závažné, že ich následkom by bolo odvolanie dozorného správcu. Zjavná schizofrénia v uvedenom rozhodnutí vydanom len na základe právnej domnienky budúcich účinkov možného rozhodnutia je v rozpore s oprávnením súdu vykonávať dohľad nad činnosťou správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a konaní o oddlžení. Dozorná správa nepodlieha žiadnemu z týchto konaní, keďže reštrukturalizačné konanie bolo právoplatne skončené a reštrukturalizačný správca bol odvolaný a konkurzné konanie ani konanie o oddlžení neprebiehalo. Súd konal nad rámec svojich oprávnení a rozhodol v rozpore so zákonom. Súd sa vo svojom uznesení nezaoberal závažnosťou porušenia zákona dozorným správcom. Súd len konštatoval, že sa jedná o tak závažné porušenie zákona, že ktorým by musela nasledovať najtvrdšia sankcia pre správcu. Pritom neuvádza vplyv tohto porušenia ani na veriteľov dlžníka a ani na samotný súd. Odvolateľ upriamil pozornosť na skutočnosť, že počas celého obdobia výkonu dozornej správy mu nebola dlžníkom poskytnutá súčinnosť, predložené podklady k vypracovaniu dozornej správy a ani iné požadované údaje. Napriek tejto skutočnosti komunikoval intenzívne s veriteľmi a oboznamoval ich o jemu známych skutočnostiach a spolu konzultovali ďalší postup pri plnení reštrukturalizačného správcu.

Odvolateľ si je vedomý svojho pochybenia pri nepodaní správ na súd pri výkone činnosti dozorného správcu. Konanie v dozornej správe je síce upravené v ZKR, ale nie je súčasťou reštrukturalizačného konania, ani konkurzného konania. Ani odvolanie dozorného správcu nie je týmto zákonom riešené. Naopak, je taxatívne vymedzený postup pri menovaní dozorného správcu za správcu konkurzného pri vyhlásení konkurzu počas dozornej správy. Jeho uvedené pochybenie však nezakladá možnosť sudcu jedným uznesením vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka, ustanoviť správcu, skonštatovať porušenie zákona, udeliť sankciu za porušenie zákona, odmietnuť ustanovenie správcu a to všetko bez možnosti odvolania sa.

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolateľ navrhol, aby odvolací súd zrušil výrok okresného súdu o odmietnutí ustanovenia Ing. Štefana Tichého za konkurzného správcu. Zároveň žiadal, aby súd rozhodol o náhrade škody správcovi, Ing. Štefanovi Tichému a to vo výške odmeny ustanoveného správcu v danom konaní.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 198 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len ZKR) súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu vydanom v konkurznom konaní v reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon.

V zmysle § 22 ods. 3 ZKR proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom.

V prejednávanom však odvolanie podal bývalý dozorný správca Ing. Štefan Tichý, ktorého funkcia zanikla v prejednávanom prípade vyhlásením konkurzu v súlade s ustanovením § 165 ods. 2 ZKR. Samotné prípadné procesné pochybenie súdu prvého stupňa, ktoré vytýkal odvolateľ v ustanovení § 165 ods. 2 ZKR nemá za následok právnu možnosť odvolacieho súdu rozhodnúť o odvolaní bývalého dozorného správcu, resp. správcu, ktorý mal byť ustanovený do funkcie vyhlásením konkurzu inak, ako v súlade s ustanovením § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. tak, ako to učinil v tomto rozhodnutí.

Odvolací súd na základe vyššie uvedeného podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odmietol odvolanie Ing. Štefana Tichého proti napadnutému uzneseniu, pretože odvolanie bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Krajský súd v Košiciach
 • Spisová značka 4CoKR/9/2012
 • ICS 8112217629
 • Vydal JUDr. Roman Rizman
 • Vydal FN predseda senátu
 • Odoslal Eva Lešková