Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 383089

Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"

Druh
Oznam
Oznam

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 1K/6/2013

vo veci

navrhovateľa: INVEST KAPA, a.s., so sídlom administratívna budova PD, Dunajská Lužná, 900 42, IČO: 35 734 426

a ním označeného veriteľa: Krajský súd Bratislava, Justičná pokladňa

proti

dlžníkovi: Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 06.05.2013 o 09:00 h na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217, a to:

veriteľa č. 1: INVEST KAPA, a.s., so sídlom administratívna budova PD, Dunajská Lužná, 900 42, IČO: 35 734 426

veriteľa č. 2: Krajský súd Bratislava, Justičná pokladňa, Záhradnícka 10, Bratislava

o nariadenom pojednávaní.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.). Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!

  • Súd Okresný súd Banská Bystrica
  • Spisová značka 1K/6/2013
  • ICS 6113201660
  • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
  • Vydal FN samosudca
  • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša