Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 383090

Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"

Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E

Na všetkých podaniach v tejto veci veďte

spisovú značku: 1K/6/2013

vo veci

navrhovateľa: INVEST KAPA, a.s., so sídlom administratívna budova PD, Dunajská Lužná, 900 42, IČO: 35 734 426

proti

dlžníkovi: Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 06.05.2013 o 09:00 h na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).

*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.). Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!

Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

  • Súd Okresný súd Banská Bystrica
  • Spisová značka 1K/6/2013
  • ICS 6113201660
  • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
  • Vydal FN samosudca
  • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša