Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 407751

Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"

Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217, správcom ktorého je Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, o určenie odmeny a úhradu preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

P r i z n á v a správcovi Ing. Ladislavovi Kokavcovi, so sídlom J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, paušálnu odmenu v sume 796,66 Eur a preukázané výdavky vo výške 308,36 Eur.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 1.105,02 Eur správcovi na číslo účtu 3330181207/3100 z preddavku evidovaného pod položkou denníka D 19 8 2013, pod účt. dokladom 47. I. 2013, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť správcovi zvyšnú časť preddavku v sume 554,68 Eur, evidovanú pod položkou denníka D 19 8 2013, pod účt. dokladom 47.I. 2013, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2 vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.

  • Súd Okresný súd Banská Bystrica
  • Spisová značka 1K/6/2013
  • ICS 6113201660
  • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
  • Vydal FN samosudca
  • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša