Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 422489

Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"

 • Konanie č. 422489
 • Vydaný 21.10.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 207 z roku 2013 25.10.2013
 • Úpadca Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"
  IČO: 30230217
  Rudlovská cesta 85
  97401   Banská Bystrica 1
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217, správcom ktorého je Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom J. Vargu 16, 984 01 Lučenec o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto

Rozhodnutie

P r i z n á v a správcovi Ing. Ladislavovi Kokavcovi, so sídlom J. Vargu 16, 984 01 Lučenec paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 7 966,54 EUR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/6/2013
 • ICS 6113201660
 • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša