Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 422494

Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"

  • Konanie č. 422494
  • Vydaný 21.10.2013
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 207 z roku 2013 25.10.2013
  • Úpadca Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"
    IČO: 30230217
    Rudlovská cesta 85
    97401   Banská Bystrica 1
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217, správcom ktorého je Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto

Rozhodnutie

Súd u z n á v a konkurz na majetok úpadcu Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217 za m a l ý.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

  • Súd Okresný súd Banská Bystrica
  • Spisová značka 1K/6/2013
  • ICS 6113201660
  • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
  • Vydal FN samosudca
  • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša