Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 866028

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 866028
 • Vydaný 17.4.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 82 z roku 2018 27.4.2018
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr. Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci navrhovateľa -veriteľa: Československé úvěrní družstvo, so sídlom Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 64 946 851, organizačná zložka Československé uvěrní družstvo, pobočka Slovensko, Metodova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 750, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č.k. 1K/21/2017-79 zo dňa 20.12.2017 takto

Rozhodnutie

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) /§ 428 C.s.p./.

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

 • Súd Krajský súd v Košiciach
 • Spisová značka 3CoKR/7/2018
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Drahomíra Brixiová
 • Vydal FN predseda senátu