Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 866309

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 866309
 • Vydaný 23.4.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 82 z roku 2018 27.4.2018
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, o návrhu správca na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku podstát, takto

Rozhodnutie

p r e d l ž u j e správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 20 dní.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca