Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 902880

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 902880
 • Vydaný 26.11.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 231 z roku 2018 30.11.2018
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, o návrhu Ing. Jozefa Fedora, bytom Šafárikova 265, 069 01 Snina na zrušenie uznesení prijatých na schôdzi veriteľov konanej dňa 16.11.2018, takto

Rozhodnutie

návrh na zrušenie uznesení prijatých na schôdzi veriteľov konanej dňa 16.11.2018, s miestom konania Rázusova 1, 040 01 Košice z a m i e t a.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca