Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 912665

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 912665
 • Vydaný 16.1.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 15 z roku 2019 22.1.2019
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415 o návrhu lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159 na vstup do konkurzného konania úpadcu, takto

Rozhodnutie

p r i p ú š ť a vstup lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, namiesto pôvodného veriteľa Československé úvěrní družstvo, so sídlom Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 64 946 851, podnikajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 750 v celkovom rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 809,- EUR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN v z. sudca