Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 936198

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 936198
 • Vydaný 15.5.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 96 z roku 2019 21.5.2019
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania úpadcu uznesením 1K/21/2017-260 zo dňa 10.04.2019 pripustil vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726 namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 7.538,74 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2019

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca