Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 961683

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 961683
 • Vydaný 23.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 209 z roku 2019 29.10.2019
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením 1K/21/2017-295 zo dňa 22.08.2019 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 4.136,77 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2019

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca