Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 995643

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 995643
 • Vydaný 1.7.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 129 z roku 2020 7.7.2020
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Správcovia
 • Andrej Fekete, Mgr.
  IČO: 53020855
  Drotárska cesta 106
  81102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, o výmene správcu na ďalšej schôdzi veriteľov, takto

Rozhodnutie

I. o d v o l á v a BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415 z funkcie správcu úpadcu,

II. u s t a n o v u j e Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice do funkcie správcu úpadcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca