Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1003733

COLMONT, spol. s r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 1003733
 • Vydaný 20.11.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2020 27.11.2020
 • Úpadca COLMONT, spol. s r.o. v likvidácii
  IČO: 46093681
  Ďumbierska 3F
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Navrhovatelia COLMONT, spol. s r.o. v likvidácii
  IČO: 46093681
  Ďumbierska 3F
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • COLMONT, spol. s r.o. v likvidácii
  IČO: 46093681
  Ďumbierska 3F
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Matúš Kanis, likvidátor, Mgr.
  Brnianska 27
  81104   Bratislava
 • Matúš Kanis, likvidátor
  Ďumbierska 3F
  83101   Bratislava
Správcovia
 • Správcovská a poradenská, k. s.
  IČO: 48143448
  Garbiarska 5
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COLMONT, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (do 09.06.2020 so sídlom Okružná 203/16, 076 64 Zemplínska Teplica), IČO: 46 093 681, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Matúš Kanis, bytom Brnianska 27, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, korešpondenčná adresa: Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1767.

U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:

- posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,

- uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,

- zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a

- uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/13/2020
 • ICS 7120210490
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca