Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1087425

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 1087425
 • Vydaný 30.11.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 234 z roku 2021 7.12.2021
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice o návrhu na podanie vylučovacej žaloby voči správcovi, takto

Rozhodnutie

I. U k l a d á Ing. Jozefovi Zuščákovi, nar. 22.08.1959, trvale bytom Jesenského 2704/181, 069 01 Snina v lehote 30 dní od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku podať voči - Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, správcovi konkurznej podstaty úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726 žalobu o vylúčenie hnuteľných vecí, ktoré boli doplnené do súpisu všeobecnej podstaty, pričom doplnený súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 63/2021 dňa 01.04.2021.

II) Súd poučuje Ing. Jozefa Zuščáka, nar. 22.08.1959, trvale bytom Jesenského 2704/181, 069 01 Snina, že pokiaľ žaloba nebude podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie hnuteľných vecí do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu je nesporné.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak osoba uvedená vo výrovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o vylúčenie sporného majetku zo súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné ( § 78 ods. 4 ZKR ).

Lehota na podanie žaloby je zachovaná, ak je žaloba doručená na príslušný konkurzný súd najneskôr posledný deň lehoty (§ 203a ods. 3 ZKR).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca