Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 843877

PPSK invest družstvo

 • Konanie č. 843877
 • Vydaný 28.10.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 217 z roku 2022 11.11.2022
 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 50
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476 246, správcom ktorého je: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, zn. sp.: S 1633, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto

Rozhodnutie

I. Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476 246, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 04.10.2022, ktorý je prílohou tohto uznesenia.

II. Súd k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476 246.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 27R/1/2022
 • ICS 1122201028
 • Vydal Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
 • Vydal FN sudkyňa