Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1156460

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Konanie č. 1156460
 • Vydaný 10.1.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 12 z roku 2023 18.1.2023
 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12
  05801   Poprad - Spišská Sobota
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Effective CarService s.r.o., so sídlom Vajnorská 103/a, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 48 031 933, právne zast.: JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Palisády 32, 811 06 Bratislava, IČO: 47 255 846 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, takto

Rozhodnutie

I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.

II. U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 90 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 90 dní od začatia konkurzného konania.

III. V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).

Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:

Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“): (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,

b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,

c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo

d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo

b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

b) z osobitného motívu.

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

Podľa § 240 TZ:

(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.

Podľa § 242 TZ:

(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že

a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo

b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

Podľa § 243 TZ:

(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že

a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,

b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,

c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo

d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/29/2022
 • ICS 8122210734
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca