Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1164234

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Konanie č. 1164234
 • Vydaný 17.2.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 38 z roku 2023 23.2.2023
 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12
  05801   Poprad - Spišská Sobota
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, o návrhu veriteľa Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552 právne zast.: Nosko & Partners s. r. o., so sídlom advokátskej kancelárie Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 860 107 na pristúpenie do konkurzného konania takto

Rozhodnutie

p r i p ú š ť a, aby do konkurzného konania dlžníka HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730 pristúpil veriteľ Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/29/2022
 • ICS 8122210734
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca