Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1164470

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Konanie č. 1164470
 • Vydaný 20.2.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 39 z roku 2023 24.2.2023
 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12
  05801   Poprad - Spišská Sobota
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, o návrhu veriteľa 4 Your Business, s.r.o., so sídlom Jelenia 3141/7, 811 05 Bratislava, IČO: 53 081 391 právne zast.: FAKTOR Legal, s. r. o., so sídlom advokátskej kancelárie Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, IČO: 53 495 730 na pristúpenie do konkurzného konania takto

Rozhodnutie

p r i p ú š ť a, aby do konkurzného konania dlžníka HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730 pristúpil veriteľ 4 Your Business, s.r.o., so sídlom Jelenia 3141/7, 811 05 Bratislava, IČO: 53 081 391.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/29/2022
 • ICS 8122210734
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca