Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1164471

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Konanie č. 1164471
 • Vydaný 20.2.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 39 z roku 2023 24.2.2023
 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12
  05801   Poprad - Spišská Sobota
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, právne zastúpeného SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom advokátskej kancelárie Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711 o prerušení konkurzného konania takto

Rozhodnutie

prerušuje konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/29/2022 voči dlžníkovi HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730 podľa § 16 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/29/2022
 • ICS 8122210734
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca