Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3230381

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Konanie č. 3230381
 • Vydaný 24.7.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 144 z roku 2023 28.7.2023
 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12
  05801   Poprad - Spišská Sobota
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Košice v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom: Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, práv. zast.: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto

Rozhodnutie

Z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom: Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Mestskom súde Košice, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa ust. § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka 31R/3/2023
 • ICS 7123209679
 • Vydal ThDr. JUDr. Peter Melichárek
 • Vydal FN sudca