Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1212161

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Konanie č. 1212161
 • Vydaný 6.2.2024
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 31 z roku 2024 13.2.2024
 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12
  05801   Poprad - Spišská Sobota
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, právne zastúpeného SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom advokátskej kancelárie Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711, správcom ktorého: Správcovská a konzultačná, k.s., so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, IČO: 53089570, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na popieranie pohľadávok, takto

Rozhodnutie

Predlžuje správcovi lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/29/2022
 • ICS 8122210734
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca