Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/6/2013

Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"

 • Úpadca Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"
  IČO: 30230217
  Rudlovská cesta 85
  974 01  Banská Bystrica
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2013 dňa 18.7.2013
 • Spisová značka - súd 1K/6/2013
 • Spisová značka - správca 1K/6/2013 S1153
Text

Ing. Ladislav Kokavec, správca úpadcu: Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 16.30 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0908 941 647.

V Lučenci dňa 15.07.2013

Ing. Ladislav Kokavec, správca