Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/6/2013

Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"

 • Úpadca Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"
  IČO: 30230217
  Rudlovská cesta 85
  974 01  Banská Bystrica
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 144 z roku 2013 dňa 29.7.2013
 • Spisová značka - súd 1K/6/2013
 • Spisová značka - správca 1K/6/2013 S1153
Text

Oznámenie čísla účtu

Ing. Ladislav Kokavec, správca úpadcu: Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217 v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

č. účtu: 3330181207/3100 vedený v Sberbank Slovensko, a. s.

variabilný symbol v zložení:

číslo  konania a číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok (príklad: 162013135)

Výška kaucie: 350,- EUR

 

V Lučenci dňa 15.07.2013

Ing. Ladislav Kokavec, správca