Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/6/2013

Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"

 • Úpadca Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"
  IČO: 30230217
  Rudlovská cesta 85
  974 01  Banská Bystrica
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2013 dňa 21.10.2013
 • Spisová značka - súd 1K/6/2013
 • Spisová značka - správca 1K/6/2013 S1153
Text

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

Ako správca úpadcu Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola do kancelárie správcu dňa 10.10.2013 doručená prihláška pohľadávky veriteľa Privatbanka, a.s., IČO: 31 634 419, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, Slovenská republika. Uplatnená pohľadávka vo výške 379 997,02 € bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 16.

V Lučenci dňa 11.10.2013

Ing. Ladislav Kokavec, správca