Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1 / 0
  06761  Stakčín
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 23 z roku 2018 dňa 1.2.2018
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1299
Text

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 Vám ako správca úpadcu: ARMALES, a.s. Duchnovičova 282/1,067 61 Stakčín, IČO : 36 475 726 oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 1K/21/2017 zo dňa 20.12.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 247/2017 zo dňa 29. 12.2017 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.

 

According to the Europena Parlament Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20.05.2017 as the trustee of bankrupt: ARMALES, a.s. Duchnovičova 282/1,067 61 Stakčín, IČO : 36 475 726  , Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Prešov declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 1K/21/2017 dated 20.12.2017 and published in the  Commercial bulletin No. 247/2017 dated 29.12.2017.

 

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

 

The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial

bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

 

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).

 

The claim shall be filed by application except the claim against the bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).

 

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2ZKR).

 

The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).

 

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je  dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do  zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3ZKR).

 

If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that the purpose to create such schedule was published in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).

 

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj

zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.4 ZKR).

 

In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in application submitted to the trustee within basic registration period 45 days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec. 4BRA).

 

 

 

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

 

If such creditor does not file his secured claim in the basic registration period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this  consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec. 8BRA).

 

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

 

The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will notbe take into consideration. The application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1BRA).

 

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

 

The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central  Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of  European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).

 

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v

prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

 

Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the  claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).

 

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je

povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a

ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v

Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

 

The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he didn´t  have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such deputy  to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

 

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím

stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na  neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez

zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí

správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

 

The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions

should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

 

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť  (§ 30 ods. 2 ZKR).

 

The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor amended  (§ 30 sec. 2 BRA).

 

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch  Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) č.2015/848 z 20.05.2015.

This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the  Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament a European Council No. 2015/848 dated 20.05.2015 .