Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1 / 0
  06761  Stakčín
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 23 z roku 2018 dňa 1.2.2018
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1299
Text

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka ARMALES, a. s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO : 36 475 726 ,v zmysle ustanovenia §34 ods. 2. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií zvoláva  schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 04.04.2018 o 10:00 hod. v sídle správcu : Štúrova 30, 066 01 Humenné.

Program schôdze :                              

   1.Prezentácia

2.Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, zistenie  stanoviska veriteľov prihlásených pohľadávok

3. Voľba veriteľského výboru

4.Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle §36 ods. 1/ zákona č. 7/2005 Z. z.

5.Zaujatie stanovísk k ďalšiemu postupu správcu

6. Záver

 

Pri prezentácií veritelia-fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia-právnické osoby predložia výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Mgr. Radovan Muzika ,správca