Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  067 61  Stakčín
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 153 z roku 2018 dňa 9.8.2018
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1169
Text

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie  Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.

Predmetné číslo účtu je: SK61 0200 0000 0027 4047 4956, účet je vedený vo VÚB, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a)  bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca